Aktuality

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Woto dřevěné hračky a vymezují práva a povinnosti prodávajícího - firmy EuroAsia Trading & Consulting s.r.o., Starý Jičín, Vlčnov 109, PSČ 74231, IČO 28622588 a kupujících. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, které jsou zároveň návrhem kupní smlouvy podané prostřednictvím internetového obchodu Woto dřevěné hračky jsou závazné pro obě strany. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží případně odesláno. Prodávající má povinnost realizovat objednávku v co nejkratším termínu od přijetí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Cena a dodací podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Dodávky objednaného zboží budou realizovány dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, maximálně však do jednoho týdne od zaslání objednávky. Zboží bude zasláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo bude připraveno k vyzvednutí na adresách viz. Kontakty (čas odběru podle pracovní doby viz záložka Kontakty). V případě osobního odběru musí být zboží zaplaceno předem, ne na prodejně. (Platí pouze pro pobočku v Novém Jičíně). Při nákupu zboží si zákazník může vybrat z několika způsobů dopravy zboží: Česká pošta (120 Kč vč. DPH), PPL(90 Kč vč. DPH) balné a vyzvednutí na prodejně se neúčtuje.  V případě zaslání zboží na dobírku se cena dopravy zvyšuje o 20 Kč vč. DPH. Při nákupu nad 5000 Kč je poštovné zdarma! (Platí pouze pro maloodběratele. Velkoodběratelé se řídí obchodními podmínkami pro VO)

* pozn. uvedené ceny platí pro koncové zákazníky z ČR. Jste-li zákazník ze Slovenska cena bude stanovena individuálně. Pro velkoobchody jsou dodací podmínky individuální.

5. Reklamační řád

Zákazník je povinen při převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je nutné, aby zákazník následně zkontroloval obsah zásilky a zjistil, zda zboží uvnitř zásilky není poškozeno. Je povinností kupujícího nás o takovém poškození informovat nejpozději do 2 pracovních dní. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. V případě reklamace zboží nás prosím kontaktujte na našem telefoním čísle, nebo nám napište na e-mail (viz. Kontakty) Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi na jeho náklady.

6. Vrácení zboží

Podle § 53, odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. O úmyslu vrátit zboží nás nejprve informujte na našem telefoním čísle nebo pomocí e-mailu viz. Kontakty. Pokud nakoupené zboží chcete vrátit, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci Kontakty. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku. Možnost vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu se vztahuje i na zboží převzaté osobně, pokud nebylo rozbaleno a předvedeno. Předvedením zboží zákazník ztrácí nárok pro vrácení zboží bez udání důvodu. Po vrácení zboží na naši adresu bude zákazníkovi do pěti pracovních dnů vrácena cena zboží (cenu dopravy hradí zákazník) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka).

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR


Společnost EuroAsia Trading & Consulting, s.r.o., IČ: 286 22 588, se sídlem Vlčnov 109, Starý Jičín, , PSČ 742 31, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35298 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají kupní smlouvu přes e-shop správce, aby si tímto způsobem výhodně objednali hračky nebo jiné produkty nabízené správcem, ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).


Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

1.         Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

2.         Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s nabídkou našich produktů, slevových akcí, věrnostního programu a další podobou přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

3.         Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, budou si pamatovat, jaké zboží máte v košíku, a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.


Účel a právní základ zpracování

4.         Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme ještě za účelem přímého marketingu, a po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

5.         Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Právním základem pro zpracování za účelem přímého marketingu je náš oprávněný zájem. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebudeme zpracovávat. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.


Doba zpracování

6.         Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

7.         K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Kontakt na správce

8.         Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@euroasiatc.com, či písemně na adrese našeho sídla (Vlčnov 109, Starý Jičín, PSČ 742 31). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva dle GDPR

9.         V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10.       Pokud nesouhlasíte, abychom Vaše osobní údaje využívali za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování, a to prostřednictvím e-mailu dle čl. 8 těchto zásad zpracování. Jakmile od Vás obdržíme tyto námitky, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. Na toto své právo budete upozorněni navíc v každém marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte.

11.       Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 


DomůDomů